Thông tin
 • Bác Lệ Thần Xã

  Bác Lệ Thần Xã

  Các vấn đề thuê dịch truyện hoặc tương tự vui lòng nhắn tin cho Phó nhóm hoặc Page FB

  Trưởng nhóm: Iam Neyk
  Phó nhóm: An-chan
  Facebook: FB.com/bacledaubuoi/
  Discord: Discord.gg/vJ2rRFmvgZ
  Lượt thích: 462.222
  Ngân sách: 47.690 yên
  Top Tuần: 21 lần

 • Danh sách thành viên

Danh sách truyện: Bác Lệ Thần Xã